آزمون

ردیفنام آزموندانلود
1برانگیختگی و کاهش ناهماهنگی شناختیدانلود
2مبانی اخلاقیدانلود
3ادراک انصاف زناشوییدانلود
4دلبستگی مکاندانلود
5سلامت اجتماعیدانلود
6هویت اجتماعیدانلود
7جهت یابی شغلیدانلود
8ادراک نابرابری اجتماعیدانلود
9همدلیدانلود
10طلاق عاطفیدانلود
11هراس اجتماعیدانلود
12واکنش روانیدانلود
13تبادل اجتماعیدانلود
14خلق و خوی اجتماعیدانلود
15هویت اجتماعیدانلود
16اعتماد اجتماعیدانلود