جوایز و افتخارات

۱- پزوهشگر برتر کشوری علوم انسانی دانشگاه پیام نور (۱۳۹۴)

۲- پژوهشگر برتر کشوری علوم انسانی دانشگاه پیام نور (۱۳۹۶)

۳- کتاب روان شناسی اجتماعی در تعلیم و تربیت –کتاب برتر معرفی شده انجمن روان شناسی اجتماعی ایران )۱۳۸۸(

۴- تجلیل از یک دهه تلاش در توسعه علم روان شناسی اجتماعی در کشور(۱۳۹۵) خانه اندیشمندان علوم انسانی. انجمن های روان شناسی و سازمان نظام روان شناسی و مشاوره.ج.ا.ا

۵- رتبه برتر استاد مشاور فرهنگی در انجمن های دانشجویی دانشگاه پیام نور (۱۳۹۳)

۶- استاد نمونه کشوری دانشگاه پیام نور (۱۳۹۷)