فارسی

ردیفنام مقالهدریافت
1اثربخشي آموزش گروهي مصون سازي در برابراسترس بر فشار خون سيستوليك و دياستوليك و كيفيت زندگي زناندانلود
2پيش بيني رفتارهاي مخاطره آميز در نوجوانان و بررسي رابطه آن با منبع كنترل و سبك هاي تصميم گيريدانلود
3مقايسه تاثير عمل جراحي كاشت حلزون شنوايي، برنامه توانبخشي متعاقب آن و نقش سن در ارتقاي رشد اجتماعي كودكان ناشنواي 6-9 ساله مركز كاشت حلزون شنوايي فارس با كودكان عاديدانلود
4مقایسه تاب آوری هیجانی و اجتماعی در دانش آموزان مناطق محروم و یا غیر محرومدانلود
5مقایسه حمایت اجتماعی و باورهاي غيرمنطقي در حوادث كاري شركت توزيع برق خراسان شماليدانلود
6بررسي تاثير آموزش تفكر انتقادي بر منبع كنترل و كاهش ناهماهنگي (برانگيختگي) شناختي دانش آموزان پسر سال دوم دبيرستانهاي شهر بانهدانلود
7بررسی اثربخشی آموزش گروهی کنترل خشم به شیوه، عقلانی و رفتاری و عاطفی بر سازگاری زندانیان مرد زندان مرکزی شهر کرددانلود
8تحليل مسير ارتباط اهمالكاري سازماني با برانگيختگي شناختي و فرسودگي شغلي كاركنان اداره هاي دولتي استان تهراندانلود
9سنخ شناسي فرزندپروري خانواده (تركيب سبك فرزندپروري پدر و مادر و تاثير آن بر گرايش به مواد مخدر در نوجوانان پسردانلود
10ارتباط باور به جهان عادل، سلامت عمومی و منبع کنترل دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز تهراندانلود
11مقايسه راهبردهاي فراشناختي يادگيري، كمالگرايي و انگيختگي شناختي بين رتبه هاي برتر و ساير داوطلبان امتحانات ورودي سراسري دانشگاهيهادانلود
12خصوصيات روانسنجي نسخه فارسي پرسشنامه زنان آلفا در جمعيت دانشجوييدانلود
13ويژگيهاي روانسنجي مقياس اضطراب رياضي دوبعدي تجديد نظر شده باي بر دانش آموزان دختردانلود
14مقايسه پنج عامل بزرگ شخصيتي و خودكارآمدي در دانش آموزان تيزهوش و عاديدانلود
15بررسي سطح تحصيلات و سن بر رفتار ديني زنان جنوب كشوردانلود
16بررسي مقدماتي ويژگيهاي روانسنجي پرسشنامه برانگيختگي و كاهش ناهماهنگي
17ساخت و بررسي ويژگي هاي روانسنجي پرسشنامه اعتماد اجتماعيدانلود
18بررسی رابطه بین حجم کار، کنترل کار و تعادل کار – زندگیدانلود
19بررسی اثربخشی مداخله سرمایه روانشناختی لوتانز بر فرسودگی شغل کارشناسان شاغل در شرکت ایرانخودرو دیزلدانلود
20ارتباط اضطراب ریاضی و نگرش به آن با خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال اول متوسطهدانلود
21اثربخشي آموزش مصون سازي در مقابل فشار رواني بر فرسودگي شغلي و تاب آوري كاركنان دانشگاهدانلود
22ساخت و اعتبار یابی آزمون سهل انگاری اجتماعی در مردان شهر تهراندانلود
23پایایی و روایی پرسشنامه ترس مرضی اجتماعی در دانشجویان دانشگاه های اهوازدانلود
24تاثیر مولفه های شخصیت جامعه پسند و خودشیفتگی بر بهزیستی اجتماعی در ساکنان شهر تهراندانلود
25اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیک بر کاهش رفتارهای خود – آسیب رسان نوجوانان بزهکار مقیم کانون اصلاح و تربیت تهراندانلود
26اثربخشی و تداوم تاثیر طرحواره درمانی به شیوه گروهی در درمان دانشجویان مبتلا به اضطراب اجتماعیدانلود
27رابطه مولفه های سهل انگاری اجتماعی و هویت اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانشجویاندانلود
28بررسی اثربخشی آموزش برنامه ارتباط زوج ها بر کیفیت زندگی و صمیمیت زناشویی زنان ناراضی از زندگی زناشویی شهر تهراندانلود
29بررسی سفر قهرمانی شخصیت در بوف کور با تکیه بر کهن الگوهای بیداری قهرمان درون.دانلود
30مقایسه ﻧﺴﺨﻪ رواﻳﻲ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻫﻮش ﻧﻮﻳﻦ و آزﻣﺎي ﺗﻬﺮان ـاﺳﺘﺎﻧﻔﻮردﺑﻴﻨﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﭼﻬﺎرمدانلود
31حمايت اجتماعي، پيشايند سلامت روان، كيفيت و رضامندي زندگي: ارائه يك مدل ساختاريدانلود
32تاثير آموزش خوددلگرم سازي بر ارتقاء مهارتهاي جرات ورزي و خودكارآمدي عمومي زنان سرپرست خانواردانلود
33 تاثیر گروه درمانی روانی – اجتماعی بر بهبود حملات میگرن و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به میگرن ندانلود
34رابطه ابعاد شخصیت با حل مساله و بهزیستی روانشناختی: نقش خودشیفتگیدانلود
35بررسی اعتبار، روایی و هنجاریابی پرسشنامه سلامت اجتماعی در ساکنین شهر تهراندانلود
36رواسازی و اعتباریابی پرسشنامه بهزیستی اجتماعی در زنان و مردان ساکن شهر تهراندانلود
37مولفه های اجتماعی روان شناسی سلامت در ایران دانلود
38اثربخشی آموزش مهارت مدیریت استرس (شناختی- رفتاری) بر سلامت روان زنان ناباروردانلود
39مقایسه هوش اجتماعی و شخصیت جامعه پسند در دانشجویان علوم پزشکی با و بدون اعتیاد به اینترنتدانلود
40حمایت اجتماعی ادراک¬شده از خانواده، دوستان و معلمان و ابعاد مختلف شخصیت جامعه¬پسنددانلود
41بررسی ارتباط سیک های تصمیم گیری و ادراک ریسک با رفتارهای کارافرینانه در بین مدیران فرهنگیدانلود
42بررسی خصوصیات روانسنجی مقیاس واکنش روانی در جمعیت ایرانیدانلود
43اثربخشی فنون درمان مرور زندگی بر وضعیت شناختی مردان سالمند بازنشستهدانلود
44اثربخشی آموزش حل مسئله بر اضطراب امتحان و اضطراب اجتماعی
دانش آموزان مقطع ابتدایی
دانلود
45سبک هاي تصمیم‌گیري و ذهن آگاهی و ذهن خوانی: مطالعه ارتباط این سازه ها در یک گروه غیر بالینی
46پیش بینی عملکرد شغلی برحسب مؤلفۀ ‌های شوخ طبعی و سلامت روان پرسنلدانلود
47نقش تاب آوری و سن در سازگاری با علائم و نشانه های بیماری درد مزمندانلود
48مقايسه شايعه پراكني اينترنتي و خودشيفتگي در بين كاربران فيسبوك، اينترنت و افراد غير كاربر اينترنتدانلود
49اثر بخشی درمان پیشگیری از بازگشت بر پایه ذهن آگاهی در افزایش بهزیستی اجتماعی و پیشگیری از عود در مصرف کنندگان شیشه
50مقایسۀ اثربخشی معنویت درمانی و طرحواره درمانی بر افسردگی دانشجویان افسردهدانلود
51اثر بخشی روان درمانی شناختی-رفتاری وروان درمانی ادلری بر زنان آسیب دیده
52نقش استفاده آسیب زا از فضای مجازی در پیشبینی کیفیت زندگی در دانشجویاندانلود
53اثربخشي آموزش شادي بركاهش استرس، اضطراب، افسردگي و علائم ميگرندانلود
54تأثیر بیوفیدبک تنفسی دیداري غیر تصویري خانگی محقق ساخته بر علائم اضطراب ودانلود
55بررسي و مقايسهي خودپنداره در رؤيا و خود واقعي در سبكهاي
هويتي دانش آموزان
دانلود
56اثر ‏میانجی همدلی، نشخوار فکری و خشم در رابطه بین خودشیفتگی و فقدان بخشش میان فردیدانلود
57اثربخشی معنادرمانی برکاهش افسردگی زنان آسیب دیده از عهدشکنی همسران
58اثربخشی تکنیکهاي تنظیم هیجانی رفتاردرمانی دیالیتیک بر راهبردهای تنظیم زنان با اختلالات شخصیت مرزی و اختلال سوءمصرف مواد : طرح خط پایه چندگانهدانلود
59بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه ترجیح انصاف سائولی و بدیان و رابطه آن با رفتارهای جامعه پسنددانلود
60نقش بخشودگی بین فردي در تاب آوری و شدت درد بیماران مبتلا به درد مزمندانلود
61اثربخشی معنا درمانی گروهی بر امید به زندگی و بهزیستی روانی و اجتماعی سالمندان زن ساکن آسایشگاه های شهر دبی
62پیش‌بینی کننده های شخصیتی گرایش به دیندانلود
63اثربخشی عمل به باورهای دینی بر تاب‌آوری و سرسختی روان‌شناختی بین طلاب علوم دینی و دانشجویاندانلود
64پیش بینی کننده های شخصیتی و خلقی جامعه پسندیدانلود
65بررسی آمادگی اعتیاد به مواد مخدر در دانشجویان پزشکی: نقش مولفه‌های ذهنی خشمدانلود
66گروه درمانی حمايتی و ديابت نوع 2 اثربخشی گروه درمانی حمايتی بر کنترل قند خون
67نقش طرحواره جنسی با میانجیگری سبک انصاف در پیش بینی اختلال درد جنسی
68بررسی وبژه گیهای روان سنجی مقیاس تبادل اجتماعی در جمعیت ایرانی
69بررسی ویژه گیهای آزمون ذهن خوانی صوتی- تصویری کمبریج برای برای آزمون شناخت هیجانات ساده و پیچیده
70اثر بخشی خود دلسوزی شناختی بر کاهش تعارضات زناشویی زوجین خواستار طلاق
71نقش استفاده آسیب زا از فضای مجازی در پیش بینی کیفیت زندگی دانشجویان
72تاثير أموزش مهارتهای غلبه بر سهل انگاری و عملکرد تحصیلی
73ساخت وهنجاریابی آزمون سهل انگاری اجتماعی
74بررسی مدل ساختاری اختلال واژینیسموس براساس متغیرهای سازگاری زناشویی، خودابرازگری جنسی و
اضطراب رابطۀ جنسی و سبکهای تبادل اجتماعی
دانلود
75شناسايي عوامل مؤثر بر طفرهروي اجتماعي در ميان كارشناسان بخش خصوصي با استفاده از نقشه هاي شناخت علّيدانلود
76شناسایی عوامل موثر بر طفره روی اجتماعی در میان کارشناسان بخش خصوصی با استفاده از نقشه های شناخت علیدانلود
77تأثیر بسته آموزش کارآفرینی بر خلاقیت و اعتمادبهنفس
کودکان پیشدبستانی
دانلود
78ساخت و استانداردسازی مقیاس اهمالکاری سازمانیدانلود
79شناسايي عوامل مؤثر بر طفرهروي اجتماعي در ميان
كارشناسان بخش خصوصي با استفاده
از نقشههاي شناخت علّي
دانلود
80اثربخطی آموزش خود- دلسوزی ضناختی بر کاهص تعارضات زناضویی زوجین متقاضی طلاق
دانلود
81پی ‌ شبینی‌رفتار‌ ‌ جامعهپسند‌بر‌اساس‌اعتماد‌اجتماعی‌
و‌دی ‌ دگاهگیری‌اجتماعی
دانلود
82اثربخشی بسته امیددرمانی مبتنی بر رویکرد مثبت نگر بر خودکارآمدی و احساس تنهایی بیماران پارکینسوندانلود
83اثربخشی درمان ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی و بهزیستی روانشناختی بیماران پارکینسوندانلود
84پیش بینی رفتار جامعه پسند بر اساس اعتماد اجتماعی و دیدگاه گیری اجتماعیدانلود
85تأثیر طرحواره درمانی گروهی بر بهزیستی اجتماعی و ادراک اعتماد اجتماعی در دانشجویاندانلود
86تأثیر هیجانات شرم و گناه بر حلقه واج شناختی و لوح دیداری فضایی حافظه کاریدانلود
87مدل ارتباط پرخاشگری و دیدگاه اجتماعی با رفتار جامعه پسند با نقش واسطه ای اعتماد اجتماعیدانلود
88پیش بینی سلامت روان بر اساس اضطراب و همبستگی اجتماعی ناشی از بیماری کرونادانلود
89مقایسه سبک های تبادل اجتماعی و جامعه پسندی در میان بیماران مبتلا به سرطان گوارش و قلبی گروه عادیدانلود
90بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر بهبود سازگاری اجتماعی و سرمایه روانشناختی در افراد دارای اختلال هویت جنسی (ترنس سکشوال)دانلود
91تدوین ابعاد اجتماعی سلامت از منظر مدیریت شهریدانلود
92اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر سرزندگی، بهزیستی روان شناختی و فشارخون زنان مبتلا به بیماری های قلبی و عروقیدانلود
93بررسی رابطه ی بهزیسیتی اجتماعی و مقایسه اجتماعی با شدت علائم در مبتلایان به سندرم روده ی تحریک پذیردانلود
94نقش تئوری تبادل اجتماعی در پیش بینی ازدواج به وصال نرسیدهدانلود