تمام مطالب دسته بندی: دکتر صفاری نیا
برنامه زنده در اینستاگرام

برنامه زنده در اینستاگرام

گفتگویی جذاب با موضوع روان شناسی و خوشبختی در اینستاگرام به طور زنده با حضور جناب دکتر اباذر چراغی رئیس نظام روان شناسی زنجان و پروفسور صفاری نیا در شنبه ۳ آبان ۹۹ ساعت ۲۱:۳۰ برگزار خواهد شد.